top of page

RÅDGIVNING

Vi har rådgivere som kan bistå med kunnskap innen følgende områder

DET NYE TRUSSELBILDET

Bedrifter og organisasjoner opplever flere typer og mer alvorlige trusler i det digitale rom fra både private og statlige aktører. Dette utgjør en risiko for datainnbrudd, løsepengevirus og andre typer angrep. Økt digitalisering av forretningsprosesser kan også gjøre bedriften din mer sårbar. Konsekvensene kan være store tap av verdier og omdømme.

I dag må de fleste bedrifter effektiv kunne forebygge, håndtere, og følge opp sikkerhetshendelser. Det vil derfor være viktig å etablere en helhetlig måte å tenke motstandsdyktighet mot angrep på. Relato har bred erfaring fra sikkerhetsarbeid og tilbyr rådgivning for å hjelpe deg å nå dine mål og sikre dine verdier:

 • Kartlegge sårbarheter og vurdere eksisterende forsvarsmekanismer

 • Etablere ledelse- og styringssystem for informasjonssikkerhet basert på ISO 27001

 • Vurdere regulatoriske krav fra myndigheter og tilsyn

 • Bygge en god sikkerhetskultur i bedriften

Overvåkingsrom

NYE LEVERANSEMODELLER

Fokus på kjernevirksomhet og forretningsutvikling fører til tjenesteutsetting av standardoppgaver og hyppigere bruk av skyløsninger for å levere IT raskere og smidigere. Dette vil utfordre etablerte prosesser og verdikjeder, samt måten å tenke sikkerhet på. Tjenesteutsetting og skyløsninger vil kreve oppdatering av flere strategier (IT-, sourcing-, sky- og sikkerhetsstrategi) og beredskapsplaner. Gjennom å etablere mer skalerbare og fleksible leveransemodeller må også organisasjonen tilpasses den nye måten å levere på. Tjenestemobilitet kan også være et virkemiddel for å unngå «lock-in» og redusere risiko for at angrep setter IT-løsninger helt ut.

Relato har rådgivere med god bestillerkompetanse, oversikt og kontroll på hele livsløpet, erfaring med risikovurderinger og leverandørkrav samt bistå i å ta riktig beslutning på riktig nivå. Eksempler på områder der vi kan stille med rådgivere:

 • Leverandørstyring og governance

 • IT- og/eller skystrategi

 • Business case

 • Risikovurdering

 • Kravstilling av leverandør eller skytjenester

data Cloud

NYE MÅTER Å SAMHANDLE

En viktig driver for økt satsning på IT er kravet til effektivisering og automatisering av verdikjeder. Krav til tilgjengelighet, effektivitet og kvalitet er økende for virksomhetene. IT har blitt en viktig og integrert del av forretningen. Evnen til digital samhandling endrer og effektiviserer forretningsprosesser for kunder, brukere og ansatte. Stikkord er hurtig respons overfor kunder og brukere, og kvalitet i leveransene.

Omgivelsene forventer at virksomheter er i stand til å kommunisere digitalt med kunder, brukere, partnere og offentlige tjenester. Automatisering av grensesnitt krever analyse, planlegging og gjennomføringskapasitet for å utnytte virksomhetens ressurser bedre og levere målbar merverdi.

Relatos eksperter har lang erfaring med digitale samhandlingsprosjekter fra privat og offentlig virksomhet. Eksempler på områder vi kan støtte dine endringsinitiativ er:

 • Analyse av nåsituasjonen og produksjon av målbilde av ønsket framtid situasjon

 • Design og oppdatering av prosesser og verdikjeder i virksomheten

 • Vurdere bruk av partneres tjenester for å styrke egen evne til å levere verdi for kunder, brukere og egen organisasjon

 • Vurdere bruk av rammeverk for digital samhandling og relevante standarder som en grunnmur i endringsinitiativ

 • Forvaltning og styring av virksomhetskritiske data/verdier

idédugnad

FRA LOV TIL LØSNING

Det kan være vanskelig å forstå hva som skal til for å etterleve lovkrav i digitale løsninger. Det skjer også endringer i lover og reguleringer med stadige hyppigere takt, ofte drevet av endringer i lovverk i EU. Dette påvirker rammebetingelsene for norske bedrifter. Endringene kan påføre sektorer nye krav som kan være krevende å etterleve, og kan sette grenser for hvilke produkter og tjenester som kan tilbys. Evnen til å tilpasse seg disse endringene er et «være eller ikke være» i mange bransjer.

Relato kan bidra ved å:

 • Omsette lovkrav til digitale løsninger

 • Forstå hva som skal til for å etterleve lovkrav

 • Hjelpe med å utnytte muligheten som ligger i en endring til å få et konkurransefortrinn gjennom god etterlevelse av nye lovkrav

dommergavel
bottom of page